Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tại Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020
Ngày cập nhật 13/05/2021

Ngày 03/02/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 234/TB-BKHCN về Kết luận của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tại Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, đánh giá những nội dung quan trọng, tập trung vào các vấn đề: Tổng kết hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng xây dựng mô hình phát triển Trung tâm giai đoạn 2021 - 2025; Đánh giá kết quả thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực cho Trung tâm theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và định hướng giai đoạn 2021 - 2025; tình hình thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP; sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của TW6 Khóa XII; đề xuất giải pháp nâng cao vai trò, hiệu quả của Trung tâm trong thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ.

Chi tiết xem file đính kèm: 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.833.978
Truy cập hiện tại 1.484