Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc tiếp tục triển khai phương án điều hành thực hiện cách ly, phòng ngừa dịch bệnh và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020
Ngày cập nhật 09/04/2020

Thực hiện Công văn số 2593/UBND-YT ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp giao ban BCĐ Phòng chống dịch Ccovid 19; Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngày 06/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo 336 /TB-SKHCN đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung chính. 

I. Về thực hiện các quy định về cách ly, phòng ngừa dịch bệnh

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn số 328/SKHCN-VP ngày 1/4/2020 về việc thực hiện Công văn số 2593/UBND-YT ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh. Trong đó lưu ý: Thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly, phòng ngừa dịch bệnh theo  Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 2593/UBND-YT của UBND tỉnh); Thực hiện khai báo y tế toàn dân trên hệ điều hành Hue - S (Công văn số 2685/UBND-CT của UBND tỉnh).

2. Các trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động yêu cầu CBCC, VC NLĐ thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà  đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ của đơn vị, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trực tuyến phục vụ xử lý công việc tại nhà (không phải ở nhà cách ly là không làm việc)... Trong trường hợp có công việc cần thiết phân công cán bộ lãnh đạo và cán bộ liên quan đến làm việc cơ quan nhưng phải chấp hành các quy định cách ly theo quy định. Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi không để cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm các hoạt động tụ tập đông người, vi phạm các quy định về các ly đã triển khai.

3. Văn phòng Sở phân công trực hành chính để đảm bảo một số nhiệm vụ như công tác văn thư, hành chính và một số nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Hướng dẫn các đơn vị trong toàn sở thực hiện việc ứng dụng CNTT và các nhiệm vụ được giao.

4. Các đồng chí trong BGĐ sẽ thường xuyên theo dõi các nhiệm vụ trong toàn Sở (có thể tại cơ quan, và ở nhà tùy theo tình hình vừa đảm bảo yêu cầu cách ly) để đảm bảo giải quyết các nhiệm vụ chung trong toàn cơ quan.

II. Về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2020

1. UBND tỉnh vừa có Quyết định cử cán bộ phụ trách Sở KH&CN, trong thời gian chưa có phân công công việc mới trong BGĐ, đồng chí Hồ Thắng - PGĐ Phụ trách Sở thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đảm nhiệm các công việc của đồng chí Trần Quốc Thắng bàn giao lại; Đ/c Trần Thị Thùy Yên - PGĐ Sở theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực đang được phân công cho đến khi có phân công mới.

2. Ban Giám đốc Sở đã ban hành Chương trình công tác tháng 4/2020 của Sở, yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai đảm bảo tiến độ được giao trong chương trình công tác và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ. Các đơn vị sự nghiệp bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Sở, chủ động xây dựng Kế hoạch công tác chi tiết để thực hiện.

3. Văn phòng Sở đăng tải các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chương trình công tác của Sở và các chỉ đạo của BGĐ sở cho cán bộ CNVC trong toàn Sở biết, triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.474.451
Truy cập hiện tại 4.162