Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2018
Ngày cập nhật 22/06/2018

Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số126/KH-UBND nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2018 với mục tiêu phấn đấu vị thứ chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018 tiếp tục nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước.

Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch CCHC năm 2018 của tỉnh và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ các tiêu chí thành phần (TCTP). Nhất là cụ thể hóa các TCTP để chủ động thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn về nâng cao điểm số các chỉ số CCHC. Báo cáo các nhiệm vụ tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018 cho UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/12/2018...

Hải Yến (Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.119.767
Truy cập hiện tại 1.058