Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch nâng cao vị thứ xếp hạng Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2018
Ngày cập nhật 22/06/2018

Ngày18/6/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 127/KH-UBND về nâng cao vị thứ xếp hạng Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2018.

Mục tiêu đề ra là cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh hàng năm; Nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người dân đối với nền hành chính nói chung, cũng như các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ người dân nói riêng; Đưa tỉnh Thừa Thiên Huế từ nhóm đạt điểm trung bình thấp của cả nước trở thành tỉnh xếp trong nhóm đạt điểm cao.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu nêu trên, cụ thể:

Sở Nội vụ: Cùng với đẩy mạnh việc tập huấn công tác cải cách hành chính và quy trình tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết TTHC cho công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã, sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường, thị trấn...

Sở Giáo dục và Đào tạo: Rà soát lại toàn bộ trường Tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 10 tiêu chí: Lớp học là nhà kiên cố; nhà vệ sinh sạch sẽ; học sinh có nước uống sạch ở trường; lớp học dưới 36 học sinh; học sinh không phải học ca ba; giáo viên không ưu ái học sinh học thêm; giáo viên có trình độ sư phạm tốt; phụ huynh thường xuyên nhận được phản hồi; nhà trường công khai thu chi với phụ huynh học sinh (Điều lệ Hội cha mẹ học sinh kiểm tra việc thực hiện). Xây dựng  kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét nhằm cải thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ của trường Tiểu học công lập tại tỉnh trong thời gian sắp đến.

Sở Y tế: Rà soát lại toàn bộ hệ thống Bệnh viện công lập tuyến huyện/thị xã/thành phố, tập trung vào 10 tiêu chí: Người bệnh không phải nằm chung giường; phòng bệnh có quạt máy; nhà vệ sinh sạch sẽ; cán bộ y tế trực thường xuyên; thái độ phục vụ bệnh nhân tốt; chi phí khám chữa bệnh hợp lý; không phải chờ đợi quá lâu; khỏi hẳn bệnh khi xuất viện; bác sĩ không chỉ định điểm mua thuốc; hài lòng với dịch vụ y tế ở bệnh viện. Xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, nâng cấp hệ thống Bệnh viện công lập tuyến huyện/thị xã/thành phố nhằm đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tăng cường chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện niêm yết, công khai minh bạch kịp thời các quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, khung giá đất, các quy định, chính sách liên quan đến đền bù, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư,... để người dân biết, tiếp cận, thực hiện và giám sát thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình rà soát, xét duyệt và công khai các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và giải quyết các chế độ chính sách xã hội theo đúng quy trình, thủ tục quy định; đánh giá mức độ tham gia và hưởng lợi của người dân trên địa bàn trong lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Thanh tra tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt trách nhiệm giải trình với người dân. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh; đồng thời công khai rộng rãi kết quả xử lý đối với tổ chức, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu, tiêu cực để người dân biết.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, những quy định của pháp luật liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công... trong cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Thường xuyên kiểm tra, đặc biệt chú trọng kiểm tra đột xuất để  chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công hàng năm của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao hiệu quả thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh công khai, lấy ý kiến người dân trong quy trình xét hộ nghèo; công khai, minh bạch các khoản thu, chi ngân sách của xã, phường, thị trấn...

UBND các xã, phường, thị trấn: Thường xuyên phổ biến, quán triệt cho người dân hiểu rõ về các văn bản: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã/phường/thị trấn; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân,…Định kỳ hàng năm cần phải công bố công khai: Danh sách hộ nghèo (đảm bảo đúng đối tượng); thu, chi ngân sách của đơn vị, địa phương theo đúng quy định; bản đồ quy hoạch, khung giá bồi thường thu hồi đất,… Niêm yết ở những nơi người dân dễ dàng tiếp cận, tránh niêm yết trong trụ sở cơ quan một cách hình thức. 

Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam cùng cấp trong việc thông tin cho người dân biết được quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử (Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng,..) tại địa phương. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho người dân biết được hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của người dân; tích cực, chủ động trong việc chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan giải trình, phúc đáp các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến người dân như: chứng thực, xác nhận của chính quyền, đất đai, cấp giấy phép xây dựng, các thủ tục hành chính cấp xã...; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong khâu hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Thực hiện niêm yết công khai các TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại trụ sở, đơn vị trên Trang thông tin điện tử (nếu có) và tại nơi đông người (nhà văn hóa, nhà thờ,...); đa dạng hóa hình thức niêm yết để thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu của cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết các TTHC. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với với các trường hợp trễ hạn hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của CBCCVC để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân,…Rà soát và tìm biện pháp tăng cường hiệu quả của các thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân, trong đó có Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng...

Hải Yến (Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.615.261
Truy cập hiện tại 3.780