Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 17/02/2017

Ngày 14/2/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có Kế hoạch số 187/KH-SKHCN về việc xây dựng Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Với mục đích thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm chủ động PCTN. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Lãnh đạo Sở, Trưởng các đơn vị thuộc Sở trong công tác PCTN; xây dựng tổ chức Đảng, bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác PCTN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp PCTN tại cơ quan.

Nội dung trọng tâm trong công tác PCTN năm 2017 tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về PCTN và pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc (trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước và những nội dung công khai khác theo quy định của Chính phủ); Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức; Minh bạch tài sản, thu nhập; Cải cách hành chính.

Nâng cao trách nhiệm của Trưởng các đơn vị thuộc Sở trong công tác phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có ý thức tham gia phát hiện hành vi tham nhũng. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc hành vi lợi dụng tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, lãng phí; chú trọng việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về PCTN đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành luật của các đơn vị trực thuộc Sở nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Cùng với đó là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể và Ban thanh tra nhân dân trong công tác PCTN.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.615.117
Truy cập hiện tại 3.733