Tìm kiếm tin tức
Năm 2021 sẽ đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 30 chuyên gia năng suất chất lượng tại các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp
Ngày cập nhật 23/02/2021
ảnh minh họa

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 được UBND tỉnh ban hành ngày 18/02/2021 (Kế hoạch số 48/KH-UBND) . Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, các sản phẩm mang thương hiệu Huế, các sản phẩm thuộc các ngành ưu tiên phát triển như dược liệu, sản phẩm đạt giải OCOP cấp tỉnh.

Mục tiêu và đối tượng áp dụng

Mục tiêu chung của Kế hoạch là nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh về nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ, áp dụng công nghệ quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo bước chuyển biến rõ rệt về nâng cao năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Cụ thể, năm 2021 sẽ đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 30 chuyên gia năng suất chất lượng tại các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp. Có trên 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất các sản phẩm đặc sản của địa phương được phổ biến, tập huấn, tuyên truyền, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Có ít nhất 5 doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị thuộc các lĩnh vực: dệt may; sản xuất thực phẩm; vật liệu xây dựng; các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, nông nghiệp; các sản phẩm đặc sản của địa phương. Có 8 đến 10 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, các đặc sản của địa phương được hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. Có ít nhất 3 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn tỉnh.

ảnh minh họa

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, cụ thể:

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất lao động trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Vận động, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị cho ngành nghề, làng nghề truyền thống. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong tỉnh, công bố hợp chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, công bố hợp quy và đánh giá phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn đăng ký và sử dụng mã số mã vạch sản phẩm.

2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng: Tổ chức 02 Hội thảo khoa học cấp tỉnh, gồm: (1) Ứng dụng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; (2) Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nuôi lợn tại huyện Phong Điền. Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh”.

3. Đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, các sản phẩm mang thương hiệu Huế, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố. Triển khai Đề án “Tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng các hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn theo Tiêu chuẩn HACCP tại 02 cơ sở/doanh nghiệp”. Triển khai Đề án “Tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) tại 01 Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp”. Triển khai Đề án “Tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng các hệ thống quản lý thực hành sản xuất tốt theo Tiêu chuẩn GMP  tại 03 cơ sở/doanh nghiệp”. Tư vấn, hướng dẫn, đào tạo đánh giá giám sát định kỳ việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến được áp dụng tại doanh nghiệp nhằm cải tiến liên tục, duy trì và áp dụng có hiệu quả.

4. Hỗ trợ 03 doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, chất lượng, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, sản xuất nông nghiệp tốt, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

5. Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng: Phối hợp xây dựng, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất. Tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định. Tổ chức 2 đến 4 khoá đào tạo, tập huấn chuyên sâu về các mô hình áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, HACCP, VietGAP, SA 8000, ISO/TS 16949; ISO/IEC 17025; OHSAS 18000; TQM; CRM; GMP; 5S; KAIZEN...), nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp.

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm nguồn kinh phí sự nghiệp ngành khoa học và công nghệ năm 2021 và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch trong năm 2021: 1.530 triệu đồng (theo Phụ lục đính kèm), trong đó dự kiến từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ: 800 triệu đồng; dự kiến nguồn khác: 730 triệu đồng. Nguồn khác bao gồm: nguồn đối ứng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Chương trình, chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch; Xây dựng thuyết minh, phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để triển khai các đề án tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng hệ thống quản lý được áp dụng tại cơ sở sản xuất/doanh nghiệp, thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn, chứng nhận hệ thống quản lý được áp dụng tại cơ sở sản xuất/doanh nghiệp theo các quy định hiện hành; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ cuối năm, hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp tình hình và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình triển khai Chương trình.

Hiệp hội Doanh nghệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên nhu cầu thực tế của đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để được hỗ trợ, tham gia thực hiện nội dung của Kế hoạch; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch đến các  doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan để tham gia thực hiện.

Diệu Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.979.976
Truy cập hiện tại 98