Tìm kiếm tin tức
Hội nghị giao trực tiếp dự án KHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 06/02/2021

Ngày 05/02/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021 đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đề tài do TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh làm chủ nhiệm. Tham dự Hội nghị có TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng khoa học; cùng các chuyên gia trong Hội đồng và ban chủ nhiệm đề tài.

Th.S Hồ Văn Minh báo cáo thuyết minh đề tài tại hội đồng

Trình bày báo cáo thuyết minh tóm tắt đề tài trước Hội đồng, đại diện Ban chủ nhiệm đề tài, Th.S Hồ Văn Minh, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học cho biết, xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, nơi thực hiện trực tiếp và cụ thể các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cở sở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cán bộ, công chức cấp xã) có đủ phẩm chất, năng lực là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện nay ở Thừa Thiên Huế còn có không ít cán bộ, công chức cấp xã trong hệ thống chính trị chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, không được thường xuyên bồi dưỡng bổ trợ kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng hành chính, tin học và các kỹ năng cần thiết khác cho công tác lãnh đạo, quản lý. Ở một số xã, phường trên địa bàn tỉnh, cán bộ cấp xã chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra tại địa phương, chưa được đào tạo cơ bản, ít được bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng và các chính sách mới của Đảng và nhà nước để vận dụng thích hợp.

Thực tế cho thấy trong công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế còn gặp khó khăn nhất là các kỹ năng công tác như kỹ năng điều hành hội nghị; Kỹ năng ban hành và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo quản lý; Kỹ năng xây dựng dự báo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch; Kỹ năng xử lý tình huống; Kỹ năng tập hợp,vận động quần chúng…Trước yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế; Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị  ban hành  ngày 26 tháng 5 năm 2014 về“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII ) về công tác cán bộ; Thông tư số 01/2018/BNV của  Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,… và một số văn bản có liên quan

Những chủ trương trên đã và đang đặt ra cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phải không ngừng đổi mới nội dung, chương trình coi trọng việc rèn luyện kỹ năng và phong cách lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp xã là rất cần thiết. Góp phần quan trọng vào việc củng cố, nâng cao quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương

Đề tài được thực hiện với mục tiêu: Đánh giá thực trạng kỹ năng lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 – 2020; Xác định nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025, dự báo giai đoạn 2025 – 2030; Xây dựng chương trình và biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để đạt mục tiêu trên, ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng 3 nội dung nghiên cứu: Những vấn đề lý luận về xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng  lãnh đạo quản lý cho cán bộ cấp xã; Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu về kỹ năng lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã ở  Thừa Thiên Huế (Bộ số liệu về nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý của cán bộ cấp cơ sở ở Thừa Thiên Huế; Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp xã ở Thừa Thiên Huế.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KH&CN đã tập trung thảo luận, đưa ra những nhận xét, đóng góp ý kiến giúp nhóm nghiên cứu Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tiếp thu, chỉnh sửa. Theo đó, Hội đồng nhất trí cao với sự cần thiết phải thực hiện đề tài, có tính lý luận và thực tiễn.

TS. Hồ Thị Vân Anh, Phó trưởng Khoa luật Dân sự, Khoa Luật – Đại học Huế, ủy viên phản biện nhận xét, đưa ra một số góp ý về các vấn đề còn tồn tại của đề tài như nội dung nghiên cứu vẫn còn thiếu một số luận giải, các nội dung nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế cần được làm rõ trong báo cáo thuyết minh đề tài... Tuy nhiên, TS. Hồ Thị Vân Anh cũng đã đánh giá cao thành công của nhóm nghiên cứu và tin rằng sản phẩm của nhóm nghiên cứu có giátrị về mặt khoa học lẫn thực tiễn rất cao.

TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch hội đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu toàn diện các ý kiến đóng góp từ phía Hội đồng khoa học để chỉnh sửa Báo cáo thuyết minh đề tài. Đồng thời, Giám đốc Sở KH&CN cũng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài cần lưu ý một số vấn đề như số phiếu điều tra; tham khảo thêm những tài liệu có liên quan trực tiếp; xem xét, cập nhật những vấn đề mới, cần thiết trong kỹ năng lãnh đạo trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.979.976
Truy cập hiện tại 101