Tìm kiếm tin tức
Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 09/05/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW, ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 13/3/2019 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐUSKHCN ngày 19/3/2019 về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Ngày 08/5/2019, Đảng ủy Sở đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch này cho toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung đến 3 nội dung của chuyên đề, đó là: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân, gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ngay sau Hội nghị kết thúc, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động căn cứ kế hoạch và các nội dung được quán triệt, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai của Chi bộ mình, đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân, đăng ký nội dung phấn đầu làm theo, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo, chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện.

 

Nguyễn Khoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.147.440
Truy câp hiện tại 168