Tìm kiếm tin tức
Xây dựng hệ thống chính quyền chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân
Ngày cập nhật 03/07/2018
Tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, theo hướng chuyên nghiệp, có đội ngũ cán bộ gần dân, phục vụ Nhân dân; phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu tại địa phương là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đang được Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện với nhiều nhiệm vụ và giải pháp trước mắt và lâu dài.

Chuyển biến tích cực của chính quyền cơ sở

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh bao gồm 105 xã, 39 phường, 8 thị trấn, với 3.355 cán bộ công chức; ngoài ra có hệ thống tự quản của cộng đồng dân cư gồm 724 thôn và 553 tổ dân phố, với 10.570 cán bộ không chuyên trách. Hiện nay, đội ngũ cán bộ cấp xã có 1.597 người; trong đó, trình độ chuyên môn Đại học chiếm 59,1%, Cao đẳng 2,2%, trình độ Trung cấp chính trị trở lên chiếm 83,5%. Công chức cấp xã 1.759 người; trong đó trình độ chuyên môn đại học chiếm 67,5%, cao đẳng 6,8%; trình độ Trung cấp chính trị trở lên chiếm 42,6%.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, những năm qua,  dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, bộ máy chính quyền cơ sở đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cơ sở; trực tiếp giải quyết công việc của Nhân dân, gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân, góp phần tích cực và trực tiếp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của địa phương.

Trong hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là hệ thống chính quyền đã thực hiện khá nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức chấp hành của cán bộ, công chức cấp xã, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, lề lối làm việc. Công tác cải cách hành chính, được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đáng chú ý là cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp xã đã khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh, giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

Ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong thời gian tới cần phải chú trọng hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền cơ sở. Việc này,  không chỉ tập trung ở xây dựng chính quyền cấp xã trong sạch vững mạnh, mà phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, công chức,  nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt vừa có chuyên môn nghiệp vụ vừa có năng lực chỉ đạo, điều hành; đặc biệt là phải năng động và hành động, thực hiện kỷ cương, liêm chính. Có như vậy mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cấp chính quyền địa phương theo đúng phương châm hành động của Chính phủ về xây dựng chính quyền “kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”.

Anh Hồ Viết Lương - một trong những cán bộ trẻ được luân chuyển từ huyện về làm Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ, huyện A Lưới
phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2018 do Tỉnh ủy tổ chức

Nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền cơ sở

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt cấp xã vừa được Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 26/6/2018, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng ở cấp xã, phường, thị trấn trong tình hình hiện nay là rất cấp bách. Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, mặc dù, công tác xây dựng hệ thống chính trị của toàn Tỉnh đã có bước tiến mới nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, nhất là trong công tác cán bộ vừa phải đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của Trung ương và thực tiễn của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tập trung hơn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ, thực hiện chủ trương liên thông giữa cán bộ cấp xã và cấp huyện, nhất là thực hiện chủ trương của Đảng về người đứng đầu cấp ủy không phải là người địa phương. 

Về xây dựng hệ thống chính quyền và đội ngũ công chức cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, cấp xã là bộ mặt của tỉnh ở cơ sở nên xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong thời gian tới cần được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp thông qua kiện toàn, sắp xếp bộ máy. Đó là, không chỉ xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt mà cả đội ngũ công chức cấp xã phải  làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành công việc theo quy chế để tiến tới xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở chuyên nghiệp, thực hiện vai trò, nhiệm vụ thân thiện, hành động, hiện đại, hiệu quả.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ quan tâm việc bồi dưỡng và tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã trong quản lý, điều hành và ngay cả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công việc tại cơ sở. Bởi mục tiêu xuyên suốt vẫn là đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân theo hướng “ly nông bất ly hương” và đảm bảo an ninh nông thôn. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

 

Ngọc Hân (Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.827.966
Truy câp hiện tại 481