Tìm kiếm tin tức
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày cập nhật 29/08/2017

Ngày 29/8/2017, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy Sở đã khái quát một số nội dung, nghiên cứu, học tập, quán triệt, trong đó chú trọng những nội dung của Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước...

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy Sở khái quát một số nội dung, nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở cơ quan và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

PV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.620.061
Truy câp hiện tại 144