Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 21/10/2021

Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2664 /QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi là Chương trình).

Đại học Sư phạm, Đại học Huế ký kết chuyên giao công nghệ cho Dự án của Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Hương Cát.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hàng năm tăng mạnh, bình quân đạt 30%, trên 35% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 20%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 35%. Tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn tỉnh đạt trên 40% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước; Phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ: trên 05 tổ chức trung gian và phấn đấu 01 mạng lưới tổ chức trung gian chuyên sâu cho một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh; Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường. Hiện đại hóa hệ thống hạ tầng của thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, kết nối hiệu quả với mạng lưới tổ chức trung gian trong và ngoài nước; Phát triển Đại học Huế trở thành trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ mạnh của khu vực Đông Nam Á; Hỗ trợ thương mại hóa 50% kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Có 20 doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Có 15-20 công nghệ/sản phẩm/sáng chế được chuyển giao và có nguồn thu; Hỗ trợ ít nhất 250 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ và thiết bị tại các sự kiện KH&CN trong và ngoài tỉnh.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như: Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; Thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường khoa học và công nghệ; Phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; Tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học và công nghệ; Phát triển hạ tầng của thị trường khoa học và công nghệ.

Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể (phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay về sản xuất giống nấm) tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về tổ chức thực hiện, Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại học Huế; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và các đơn vị sự nghiệp; cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình đảm bảo hiệu quả.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung Chương trình; chủ trì, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hằng năm để thực hiện Chương trình; Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện Chương trình theo các quy định hiện hành về quản lý nhiệm vụ và tài chính đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo thẩm quyền; Phối hợp với các cơ quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh triển khai các hoạt động nhằm phát triển thị trường KH&CN, chủ động đề xuất nội dung cho phát triển thị trường KH&CN; Tổng hợp tình hình thực hiện, định kỳ hằng năm và theo yêu cầu báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện Chương trình. Tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025 và tổng kết Chương trình vào năm 2030; Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội đối với hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.454.923
Truy cập hiện tại 5.013