Tìm kiếm tin tức
Tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020
Ngày cập nhật 01/04/2021

Sáng ngày 01/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực của Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020. Đến tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành; đại diện các trường đại học, các viện, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn; đại diện các tổ chức hội, nghề nghiệp, cá nhân tham gia Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017-2020.

 

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ giai đoạn 2017-2020 và định hướng hoạt động sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt theo Quyết định 2636/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong những năm qua, Chương trình đã góp phần hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các đặc sản, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu để hình thành và phát triển một số thương hiệu mạnh của tỉnh góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng thu nhập của người dân và doanh nghiệp.

Ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tóm tắt kết quả đạt được của Chương trình

Công tác xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ; bảo đảm thi hành pháp luật đã góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế một cách sâu rộng và toàn diện. Hoạt động tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đã được triển khai khá toàn diện góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng và các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (TRT), Đài VTV8, Báo Thừa Thiên Huế, trực tiếp gửi đăng tin, bài về hoạt động sở hữu trí tuệ trên Bản tin và website của Sở, cũng như tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, diễn đàn, cụ thể số tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu ngày càng tăng qua các năm. Hoạt động sáng kiến trên địa bàn bước đầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, qua đó góp phần thúc đẩy việc tổ chức phổ biến thông tin về sáng kiến nhằm xúc tiến hoạt động chuyển giao và thúc đẩy phong trào nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ trên địa bàn.

Có thể thấy rằng, việc bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 góp phần nâng cao nhận thức về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, cho các tổ chức, cá nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; Hỗ trợ đăng ký, khai thác, áp dụng thực tiễn cho các sáng chế, giải pháp hữu ích của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; Hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của Tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các đặc sản, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu để hình thành và phát triển một số thương hiệu mạnh của tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập của người dân và doanh nghiệp, góp phần hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh.

"Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 đã góp phần nâng cao nhận thức về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, cho các tổ chức, cá nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Hỗ trợ đăng ký, khai thác, áp dụng thực tiễn cho các sáng chế, giải pháp hữu ích của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các đặc sản, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu để hình thành và phát triển một số thương hiệu mạnh của tỉnh góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng thu nhập của người dân và doanh nghiệp", ông Hồ Thắng chia sẻ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã được nghe tham luận của Đại học Huế với chủ đề “Hoạt động sở hữu trí tuệ ở Đại học Huế: Thực trạng và giải pháp”. Bà Lê Thị Kim Hằng, Phó Giám đốc YESHue ECO đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu sản phẩm/dịch vụ ra nước ngoài. Đại diện Phòng Kinh tế thành phố Huế đã báo cáo tình hình thực hiện hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả trong giai đoạn 2021-2025.

Đại diện Đại học Huế trình bày tham luận với chủ đề “Hoạt động sở hữu trí tuệ ở Đại học Huế: Thực trạng và giải pháp”

Bà Lê Thị Kim Hằng, Phó Giám đốc YESHue ECO chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu sản phẩm/dịch vụ ra nước ngoài

Ông Đồng Sĩ Toàn, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Huế trình bày tham luận: "Tình hình thực hiện hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả trong giai đoạn 2021-2025"

Hội nghị cũng đã được nghe ông Ngô Thuần, Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ đã công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng thương hiệu, từ đó hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của Tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các đặc sản, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu để hình thành và phát triển một số thương hiệu mạnh của tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập của người dân và doanh nghiệp, góp phần hình thành và nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh.

Đại diện Sở Du lịch phát biểu ý kiến

Ông Trần Văn Lực, Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Tinh dầu Kim Vui phát biểu ý kiến 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động mà chương trình đã xây dựng và đạt được. Kết quả của Chương trình đã có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đưa các kết quả nghiên cứu, sáng chế vào thực tiễn đời sống, phục vụ lợi ích dân sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

“Từ kết quả của chương trình, tôi đánh giá cao vai trò quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên tất cả các hoạt động, như: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ; tư vấn, hướng dẫn việc đăng ký xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; công tác thực thi, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng kiến, đổi mới, sáng tạo; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong tỉnh... Những hoạt động trên đã mang lại kết quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, giải quyết những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ trong cạnh tranh; đưa các phong trào sáng tạo khoa học - kỹ thuật và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại địa phương ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động sở hữu trí tuệ ở trên địa bàn vẫn còn gặp một số tồn tại, khó khăn cần được tháo gỡ và hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, đó là việc đăng ký, khai thác, áp dụng thực tiễn cho các sáng chế, giải pháp hữu ích của tổ chức, cá nhân trên địa bàn chưa phát triển tương xứng với các hoạt động nghiên cứu-triển khai. Một số sản phẩm đặc sản tuy đã được xây dựng thương hiệu nhưng việc phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường vẫn còn nhiều khó khăn như Nón lá Huế, Hoa giấy Thanh Tiên, Gốm Phước Tích... Các cơ sở, hợp tác xã sản xuất đặc sản địa phương, các Hội nghề nghiệp trực tiếp quản lý các nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể chưa quan tâm, đầu tư trong việc phát triển thương hiệu đã xây dựng, chưa ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, sử dụng có hiệu quả nhãn hiệu. Đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn về quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực địa phương chưa được phát triển…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị: “Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tham quan, khảo sát, điều tra, học tập kinh nghiệm ở trong nước về bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ; thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ; khảo sát, điều tra, xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm chỉ đạo và tổ chức triển khai Chương trình. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hằng năm tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các giải thưởng chất lượng quốc gia; tư vấn, hỗ trợ và cung cấp thông tin về sở hữu trí tuệ cho người dân và doanh nghiệp. Huy động và khuyến khích đội ngũ các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển sáng chế, giải pháp hữu ích và các sản phẩm có lợi thế nhằm nâng cao giá trị, năng suất, chất lượng các đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương. Huy động các nguồn lực thực hiện chương trình, phát huy các nguồn lực, có sự tham gia mạnh mẽ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện Chương trình. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương thông qua Chương trình phát triển tài sản trí tuệ gia đến năm 2030".

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm Tinh dầu tràm của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tổ chức có những thành tích trong việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các tổ chức có thành tích trong việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân trao bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Hồ Thắng một lần nữa khẳng định, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng diễn ra mạnh mẽ kể cả về chiều sâu và chiều rộng, hiện nay, Việt Nam đã ký kết các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA). Các sản phẩm đặc sản trong nước sẽ không còn lợi thế về giá và bị cạnh tranh gay gắt, quyết liệt ngay tại thị trường nội địa. Vì vậy, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo dựng, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ; góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm đặc sản địa phương trong thời gian tới, Chương trình tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ và xây dựng và phát triển một số thương hiệu mạnh, thương hiệu đặc sản của tỉnh nhằm nâng cao vị thế và sức cạnh tranh cho các sản phẩm của tỉnh nhà.

Mộ số hình ảnh tại Hội nghị:

Diệu Hà-Xuân Khánh-Ngọc Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.047.001
Truy cập hiện tại 2.246