Tìm kiếm tin tức
Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 13/03/2020

Ngày 10/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là ISO) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Kế hoạch đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sau khi có sự điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ cho công tác cải cách hành chính của tỉnh. Đảm bảo 100% các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai xây dựng và áp dụng ISO điện tử.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng đồng bộ với trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh;

- Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử;

- Thực hiện hướng dẫn, đôn đốc việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sau khi công bố.

- Tổ chức các đợt đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 về việc quy định xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất  lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến  Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (trong đó: 100% cơ quan được kiểm tra qua hồ sơ và báo cáo; 16 sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế; 40 xã, phường, thị trấn được kiểm tra tại trụ sở cơ quan).

- Triển khai áp dụng 6 mô hình thống nhất hệ thống văn bản quản lý các cơ quan hành chính nhà nước kiểu mẫu với hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.206.965
Truy cập hiện tại 1.841