Tìm kiếm tin tức
Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp trong việc thực hiện dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020"
Ngày cập nhật 06/03/2020
Chi cục TĐC tổ chức tập huấn nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp

Đó là một trong những mục tiêu nằm trong Kế hoạch số 67 /KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020" vừa được ký ban hành vào ngày 03/3/2020. 

Kế hoạch được triển khai với mục tiêu chung là nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh về nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh, tăng cường khả năng canh tranh của doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà

Cụ thể, Kế hoạch này ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với 01 sản phẩm đặc sản Huế. Có 02 mô hình tích hợp về áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, sản xuất thực phẩm, nông nghiệp (01 mô hình áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9000 và Công cụ 5S; 01 mô hình áp dụng Tiêu chuẩn ISO 22000 và Công cụ 5S). Có ít nhất 20 doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ xây dựng ít nhất 20 tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn/hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn 05 doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch mới. Có ít nhất 5 doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị thuộc các lĩnh vực: dệt may; sản xuất thực phẩm; vật liệu xây dựng; các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, nông nghiệp; các sản phẩm đặc sản của địa phương. Có 03 doanh nghiệp/hợp tác xã/cơ sở sản xuất đặc sản Huế (tôm chua, ruốc, Mè xửng Huế,...) được hỗ trợ xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý tiên tiến về thực hành sản xuất tốt theo Tiêu chuẩn GMP; 02 doanh nghiệp/cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000; 01 Hợp tác xã/doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn VietGAP. Có trên 200 lượt doanh nghiệp/hợp tác xã/cơ sở sản xuất được tham dự đào tạo, tập huấn chuyên sâu, hội thảo chuyên đề về các mô hình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng Việt GAP...

Nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong năm 2020 là xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm Chả Huế. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng 02 mô hình tích hợp về áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, sản xuất thực phẩm, nông nghiệp. Hướng dẫn, tư vấn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng 20 tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn/hợp quy và đánh giá phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia (đối với sản phẩm nhóm 2), đánh giá phù hợp TCVN và đăng ký mã số mã vạch. Vận động, hỗ trợ 5 đến 7 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị thuộc các lĩnh vực: dệt may; sản xuất thực phẩm; vật liệu xây dựng; các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, nông nghiệp; các sản phẩm đặc sản của địa phương. Triển  khai các Đề án tư vấn, hướng dẫn xây dựng, đánh giá áp dụng các quy trình quản lý tiên tiến về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường và các công cụ quản lý tiên tiến (ISO 9000, ISO 22000, GMP, 5S, VietGAP, Kaizen, 5S, Lean,...).

Kế hoạch cũng đã đề ra các giải pháp cụ thể, đó là: Đào tạo đội ngũ chuyên gia về tiêu chuẩn hóa cho các sở, ngành, doanh nghiệp để hỗ trợ tư vấn và triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch. Khuyến khích thành lập mới các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tư vấn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, năng suất - chất lượng, sở hữu trí tuệ, kiểm toán năng lượng, chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa nhóm 2. Khuyến khích phát triển các tổ chức tư vấn, các tổ chức khoa học và công nghệ tham gia vào các dự án ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ. Về kinh phí: kinh phí từ ngân sách tỉnh là tập trung vào việc cải tiến công nghệ, thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tạo dựng mô hình áp dụng công nghệ quản lý tiên tiến; xây dựng và áp dụng áp dụng các quy trình tiên tiến về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, trách nhiệm xã hội; đào tạo, tập huấn đội ngũ chuyên gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; cán bộ tư vấn về năng suất, chất lượng tại các Sở, ngành, địa phương. Nguồn vốn của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất là chủ yếu để đổi mới công nghệ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ; đầu tư, tăng cường năng lực đo lường, thử nghiệm phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

 

Ý An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.343.505
Truy cập hiện tại 3.464