Tìm kiếm tin tức
Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên môi trường mạng tại một số cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 31/10/2018

Ngày 30/10/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên môi trường mạng tại một số cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ”. Do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì và ThS Trần Quốc Thắng làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên môi trường mạng tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Triển khai áp dụng thí điểm tại 04 cơ quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Phú Lộc. 
Để thực hiện mục tiêu trên, nhóm tác giả đã khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất mô hình chuẩn việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Khảo sát, phân tích, đánh giá các tổ chức quản lý tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả việc xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan.
Kết quả quan trọng của đề tài là hình thành được một hệ thống thông tin ISO điện tử đóng vai trò chủ đạo góp phần ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công việc và cải cách hành chính trong khối cơ quan nhà nước, và là một trong những thành phần ứng dụng cốt lõi trong hệ thống chính quyền điện tử mà tỉnh đang triển khai. Trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống ISO điện tử, theo góp ý của các đơn vị dùng thử, đã rút ra nhiều ý kiến hữu ích góp phần sửa đổi, cải tiến phần mềm phù hợp và thuận tiện hơn nữa.
Về mặt thực tiễn, đề tài giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn áp dụng hệ thống ISO điện tử thay thế hệ thống ISO thủ công.
 
Ngọc Hân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.887.673
Truy câp hiện tại 46