Tìm kiếm tin tức
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/10/2018

Ngày 29/10/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế ”. Do Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh chủ trì và ThS. Nguyễn Thiên làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là trên cơ sở làm rõ vấn đề lý luận và thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã, đề tài nghiên cứu đề xuất một số gải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ cũng như sự phát tiển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.
Để thực hiện mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài tập trung những vấn đề chủ yếu sau đây: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo bỗi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã và chất lượng cán bộ công chức cấp xã sau đào tạo ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2010 đến năm 2016. Xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020 và tầm nhìn 2020 – 2025. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Để nghiên cứu có hiệu quả những vấn đề do đề tài đặt ra, đề tài sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đây là phương pháp chủ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình nghiên cứ đề tài, để đưa ra những nhận định, kết luận khoa học đảm bảo tính khách quan, chân thực. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp và phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp hệ thống, phương pháp đánh giá, phương pháp đối chiếu, phương pháp điều tra, thu thập số liệu, phương pháp phỏng vấn chuyên gia, phương pháp phân tích, phương pháp bình luận...
Đề tài đã làm rõ, sâu sắc hơn cơ sở lý luận về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã hiện nay. Trong đó, đã phân tích và làm rõ nội hàm các khái niệm liên quan đến nội dung nghiên cứ: về khái niệm hệ thống chính trị, khái niệm cán bộ công chức và cán bộ công chức cấp xã, về đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng đạo tạo... Đề cập, vị trí vai trò, đặc điểm đội ngũ cán bộ công chức cấp xã cũng như chủ thể, nội dung, phương thức, tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng và đề xuất hoàn thiện thể chế về công tác đào tạo, bồi dưỡng thời gian tới. Đề tài đã đánh giá một cách khách quan toàn diện thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên huế giai đoạn 2010-2016 và chất lượng cán bộ công chức cấp xã sau đào tạo. Bên cạnh đó, đề tài đã xác định được nhu cầu về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2020 – 2025 và đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tao, bồi dưỡng cho đội ngũ này đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới hiện nay.
Ngọc Hân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.887.673
Truy câp hiện tại 42