Tìm kiếm tin tức
10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Khoa học và Công nghệ trong năm 2018
Ngày cập nhật 05/02/2018
Trao giải cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Ngày 19/01/2018, Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngành KH&CN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo báo cáo của Sở KH&CN, trong năm 2017, ngành KH&CN đã triển khai các nội dung nhiệm vụ theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; kết quả của hoạt động đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của ngành KH&CN đối với sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đến nay, các thiết chế về KH&CN của tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng hoàn thiện, mở rộng và phát triển với hệ thống quản lý nhà nước về KH&CN thống nhất từ cấp sở, ban, ngành đến cấp huyện; nhiều viện, phân viện và trung tâm nghiên cứu thuộc các bộ, ngành trung ương đã được thành lập trên địa bàn tỉnh; hợp tác KH&CN giữa tỉnh với Viện Hàn lâm KH&CN, Đại học Huế và các tổ chức KH&CN trung ương đóng trên địa bàn ngày càng chặt chẽ và phát triển bền vững. Đặc biệt năm 2017, ngành KH&CN đã được UBND tỉnh phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030”. Đây là cơ sở quan trọng trong việc định hướng phát triển tiềm lực của ngành KH&CN nhằm hoàn thành Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH&CN của cả nước giai đoạn từ nay đến năm 2020…

Tiếp tục kế thừa những kết quả trong năm 2017; thực hiện các nội dung Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; căn cứ Quyết định 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018, ngành KH&CN đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong năm 2018, đó là:

1. Tiếp tục xây dựng, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực KHCN, trong đó tham mưu xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước của địa phương; Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Sở KH&CN theo quy định mới của nhà nước: kiện toàn tổ chức, nhân sự, thực hiện tinh giản biên chế theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 19/8/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2015-2021; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, ngày 14/6/2019 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập.

3. Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm KH&CN năm 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức xác định danh mục và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu thử nghiệm KH&CN của tỉnh năm 2019; phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia triển khai trên địa bàn theo yêu cầu.

4. Tiếp tục triển khai Quyết định số 68/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2017 của Bộ KH&CN về “Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

5. Về hoạt động sở hữu trí tuệ, xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 01/01/2013 của UBND tỉnh về Quy định việc xét chấp thuận sáng kiến và các hoạt động thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn.

6. Tiếp tục triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

7. Tiếp tục triển khai các dự án do Sở KH&CN chủ trì: dự án “Đầu tư xây dựng Bảo tàng thiên nhiên Duyên hải miền Trung tại Huế”, trong đó, dự án thành phần, gồm “Dự án đầu tư rừng mưa nhiệt đới”, “Dự án Khu trung tâm thuộc Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung giai đoạn 2016-2020”; dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020”…

8. Xây dựng “Kế hoạch phát triển nhân lực ngành KH&CN đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025”.

9. Triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, phát triển thị trường KH&CN; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: phối hợp Bộ KH&CN tổ chức sự kiện TECHFEST vùng năm 2018 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; xây dựng và triển khai “Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018”; “Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018”; “Kế hoạch xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

10. Tăng cường về hợp tác KH&CN: phối hợp với Đại học Huế triển khai đề án thành lập Trung tâm quốc gia về Công nghệ sinh học miền Trung, theo Quyết định 1670/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025; phối hợp Bộ KH&CN tổ chức Chương trình “KH&CN phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải nam Trung Bộ-Tây nguyên năm 2018”.

LẦN ĐẦU TIÊN THỪA THIÊN HUẾ CÓ DOANH NGHIỆP KH&CN 
 
Đó là Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật CSC, công ty đã được Sở KH&CN trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN vào ngày 19/01/2018. 

Đây là công ty đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế và là công ty thứ 304 trên cả nước, hoạt động trong lĩnh vực KH&CN. Nhiệm vụ chính của công ty là nghiên cứu các quy trình, thiết bị, giải pháp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Như vậy, hiện nay cả nước có 304 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận KH&CN, những địa phương có nhiều doanh nghiệp như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… Thừa Thiên Huế là địa phương thứ 51 trong cả nước có doanh nghiệp KH&CN. Việc thành lập doanh nghiệp KH&CN không chỉ là cầu nối đưa nhanh các nghiên cứu, ứng dụng KH&CN chuyển giao vào sản xuất mà còn đóng vai trò như một lực lượng sản xuất chủ lực, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đóng góp cho việc xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội và GDP của đất nước.

 

Hà Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.827.966
Truy câp hiện tại 514