Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/08/2021

Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2039/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Trưởng ban là Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh.

2. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh.

3. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

5. Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; Theo dõi, giám sát công tác triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; Chỉ đạo Tổ giúp việc và các cơ quan, địa phương báo cáo kết quả định kỳ để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

6. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

7. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2021 và thay thế Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 14/09/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.310.992
Truy cập hiện tại 1.327