Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018)
Ngày cập nhật 12/04/2018

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-SKHCN Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).

Mục đích của Kế hoạch là thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, đồng thời phát huy tinh thần tự hào dân tộc, tính năng động, sáng tạo trong toàn thể người lao động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các đơn vị, cá nhân phát huy sức mạnh của tập thể, sự đồng thuận của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, trọng điểm năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tổ chức tuyên truyền các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thuộc Sở tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham gia, hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do các ban, ngành, đoàn thể tổ chức, tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa báo công, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, cổ động, nâng cao ý nghĩa kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng. Tăng cường công tác bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, kiến thức chuyên muôn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong giai đoạn hiện nay. Tham gia Hội thi về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với chuyên đề “Chúng tôi đồng hành cùng cải cách hành chính”.

Chi tiết Kế hoạch xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
VK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.944.573
Truy cập hiện tại 3.478